rehabilitasyon Archives - Değişim Rehabilitasyon

All Posts tagged rehabilitasyon

Aile danışmanlığı ve rehberlik

Aile danışmanlığı ve rehberlik

Aile Eğitimi

Çocuk eğitiminde aile ve okulun yapılan çalışmaları birlikte yürütmesi çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Söz konusu farklı gereksinimleri olan çocuklar olduğunda ise çocuğun bilgiyi işlemesi, gerektiğinde bilgiyi geri çağırabilmesi ve bunu uygun olan her ortamda kullanıp genelleştirebilmesi açısından  anne baba ve okulun işbirliği içerisinde olmasının önemi daha da artmaktadır. Çocuğa aktarılan bir bilginin günlük yaşamda kullanılabilirliğinin sağlanması ancak ev ve okulun birlikte birbirini tamamlayıcı biçimde hareket etmesi ile mümkündür. Bu yüzden ailelerin ev içerisinde neler yaptıkları bizim için çok önemlidir. Ailelerin ev ortamında hangi problem durumlarıyla karşılaştıklarını öğrenmek, bu problem durumları ile kullandıkları çözüm yolunu öğrenmek ve gerektiğinde uygun çözüm yolları sunabilmek için kurumumuzda aile eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Aile içi yaşam değişiklikleri

Aile eğitimi çalışmaları aşağıdaki programlar çerçevesinde yürütülmektedir:

 1. BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA: Aileler ile yapılan bireysel görüşmelerde amaç aileye çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak, aile bireylerinin yaşadığı duygusal- davranışsal ve ilişki boyutundaki problemlerin çözümüne ilişkin rehberlik etmek, başa çıkabilme becerilerini arttırmak.
 2. AİLE EĞİTİM TOPLANTILARI: Çocuklarla ilişkide bulunan aile bireylerinin birbirleriyle ve çocuğun eğitimden sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak, çocuğun sahip olduğu engele ait durumlar, yeterli ve yetersiz olduğu gelişim alanları,çalışılan hedefler ve ailenin öğrenmek istediği konularda bilgi, deneyim ve duyguların paylaşıldığı toplantılardır.
 3. YAŞANTI PAYLAŞIM TOPLANTILARI: Benzer tanılı çocukların ailelerinin bir araya gelerek kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaştıkları toplantılardır.Bu toplantıların genel amacı engelli çocuğa sahip ailelerin problemlerini paylaşmalarına fırsat verilmesi ve özgün problemlerle başetme yolları konusunda birbirlerine yardım ve destek sağlamalarıdır.
 4. AİLE EĞİTİM SEMİNERLERİ: Kurum içinde belli dönemlerde planlanan aile eğitim seminerleri aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanır. Kurumumuzda, alanında uzman eğitimciler tarafından verilen seminerlerde çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin geçirdiği süreçler, gelişim dönemleri, engel türleri ve özellikleri, davranış değiştirme, aile içi iletişim, kardeş ilişkileri, beceri öğretimi, engelli hakları konularında işlevsel bilgiler verilmekte, aileler kendilerini ve çocuklarının özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Oturumlarda verilen bilgilerin aileler tarafından içselleştirilmesi, günlük yaşamlarında kullanabilmeleri sağlanarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinde öğretmen- danışman- aile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Psikologlarımız Tarafından Uygulanan Testler

 • AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Goodnough-Harris Resim Çizme Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gessell GelişiM Testi
 • MMPI
 • Draw a Person
 • Standardize Mini Mental Testi
 • Cattell 2A Zeka Testi
 • Cattell 3A Zeka Testi
 • Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi
 • Good Enough Testi
 • Oyun Terapisi

Aile danışmanlığı bünyesinde uygulanan seanslar

 • Aile içi yaşam değişiklikleri
 • Aile içi iletişimde zorlanmalar
 • Duygusal istismar ve ihmaller
 • Aile içi şiddet ve zorlanmalar
 • Boşanma ve ayrılık sürecinde çocuklar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kurumumuzda bedensel engelli öğrenciler için fizyoterapistler tarafından fiziksel değerlendirme alınır. Değerlendirme sonucu çocuklara uygun yöntem ve teknikler kullanılarak 45 dakikalık fizik tedavi seansları uygulanır. Fizik tedavi eğitimi çocuğun bağımsız bir birey olabilmesi için çok önemlidir. Çocuğun kendi ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilmesi için öncelikle bedensel engellerinin onların hayatlarını en az şekilde kısıtlayıcı hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için kurumumuzdaki fizyoterapistler aileler ile işbirliği içerisinde çalışırlar. Yapılan çalışmalar ailelere gösterilip çocuğun evde de fizik tedavi sürecine devam etmesi sağlanır. Fizyoterapistlerin gerekli gördüğü çocuklar için uygun ortopedik araçlar belirlenir ve aileyle görüşülerek çocuğun hareketini kolaylaştıracak olan bu araçların temin edilmesine destek sağlanır.

Aileye çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak

BİREYSEL EĞİTİM

Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Bireysel eğitim, eğitimci tarafından özel gereksinimi olan bir çocuğa verilen, engelli bireyin tüm gelişim alanlarının ( Özbakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) bir bütün olarak desteklendiği 45 dakikalık çalışmadır. Kurumumuza gelen çocuklar aileden alınan bilgiler doğrultusunda ve belli ölçekler kullanılarak değerlendirilirler. Elde edilen bu bulgularla  çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık, aylık hedefler ve kısa dönemli hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşma yolundaki çalışmalar aylık gözlemler, süreç raporları ve değerlendirme formlarıyla kayıt alınır. Bireysel eğitim veren özel eğitim uzmanları ve okul öncesi öğretmenleri çocuğun velisine çocukla yapmış olduğu çalışmalar hakkında gerekli bilgileri vermekte ve evde yapılacak çalışmaları açıklamaktadır.

Bireysel eğitimdeki amaç:

 • Temel beceri ve kavramları kazandırmak
 • Özbakım becerilerini geliştimek
 • Bağımsızlığını ve özgüvenini desteklemek
 • Eğtim yeterliliklerini arttırmak
 • Okuma yazma becerilerini desteklemek
 • Matematiksel becerilerinin gelişimini sağlamak,
 • İletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir.

GRUP EĞİTİMİ

Gelişim seviyeleri birbirine yakın 4-10 çocuktan  oluşan gruplarla yapılan çalışmalar uzman eğitimciler tarafından yürütülür. Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır. Gruplarda engelleri birbirinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirine yakın olan çocuklar bir arada eğitim alırlar. Grup eğitiminde kullanılan yöntemler akran öğretimi, yaparak ve yaşayarak öğrenme, oyun ve dramatizasyondur. Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, oyunlara katılmasını, sosyal becerilerinin gelişmesini, uyum güçlüğü yaşayan çocukların desteklenmesini sağlamak amacıyla yapılır.

 

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİMİZ

SES TEMELLİ CÜMLE: Günümüzde ilköğretimde kullanılan yöntemdir. Çocuklara sesler alfabemizdeki ses sırasına göre değil, seslerin yazım ve işbirliğine göre belli bir sıra ile verilmektedir. Ülkemizde 2004 yılından beri ses temelli cümle yöntemi uygulanmaktadır.

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: Bu yöntem ile çocuklar yanlışlarından değil doğrularından öğrenmektedir. Çocuklara öğretilen her yeni durum küçük basamaklara ayrılarak çocuğa verilmektedir. Çocuğun yeni durum karşısında hata yapma oranı en aza indirilir ve doğru tepkiler arttırılır. Bunun sonucunda da çocuk ile eğitimci arasında olumlu bir iletişim sağlanır.

AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM: Lovaas yöntemi olarak da bilinen ayrık denemelerle öğretim, birebir öğretim oturumunda art arda pek çok öğretim sunumu yapılmasıdır. Bu sunumlarda çocuğa bir soru, komut ya da araç yöneltilir;karşılığında çocuktan bir tepki beklenir. Doğru tepkiler ödüllendirilir, yanlış tepkiler ise düzeltilir. Bu sistemle otizmli çocuklara tüm gelişim alanlarından beceriler kazandırılabilir.

ETKİNLİK ÇİZELGELERİ: Etkinlik çizelgesi bireyi bir dizi etkinliği yerine getirmeye yönlendiren fotoğraf ya da sözcük setidir. Çocuklar etkinlik çizelgesini açmayı, fotoğrafı işaret etmeyi resimde belirtilen materyali almayı, etkinliği tamamlamayı, materyali yerine koymayı ve çizelgeye geri dönmeyi öğrenirler.

SOSYAL ÖYKÜLER: Otizmli bireylerin eğitimlerinde kullanılmak üzere 1991 yılında Carol Gray tarafından geliştirilmiştir. Öyküler, okuma yazma bilmeyen bireylere yönelik resimlerden , okuma yazma bilen bireylere yönelik basit cümlelerden başlayarak geliştirilir.Öykünün kahramanı olan bireyin sosyal beceriler daha kolay öğrendiği vurgulanmaktadır.Otizmli bireyin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan öyküler bireye sosyal ortamlarda neler yapması gerektiğini ve sosyal kuralları öğretmeyi hedeflemektedir.

BEP GELİŞTİRME KURULU

Değerlendirme, kurumumuza gelen çocuğa uygulanacak eğitim programının belirlenmesi için önemlidir. Kurumumuza gelen her çocuk bireysel olarak değerlendirilmeye alınır ve değerlendirme sürecinde her çocuğun farklı bir birey olduğu ve buna bağlı olarak da farklı özellikleri olduğu ilkesi göz önünde tutulur. Kurumumuza gelen çocuklar değerlendirme sürecine alınırlar. Değerlendirme, çocuğun akademik, davranışsal, sosyal, dil konuşma, fiziksel ve bilişsel özelliklerini belirlemek amacıyla alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir.

Değerlendirme sonucunda eğitim programında izlenecek yöntem ve teknikler seçilir. Daha sonra çocuk bireyselleştirilmiş eğitimine başlar. Her seans sonrasında öğretmen tarafından gelişimi hakkında aileye bilgi verilir. Böylece çocuğunuzun gelişimini net olarak takip edebilirsiniz.

 

Devamını Okuyun

Kurumumuzu Tanıyalım

800 m2 alanda kurulu iki katlı kurumumuz 2005 yılından bu yana Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet göstermektedir. Kurucularımızın birinin uzman psikolog diğerinin de içmimar olmasından dolayı kurumumuzun hem eğitim standartları hem de fiziki standartları yüksektir. Ayrıca içinde bulunduğumuz binamızda bizden başka sağlık birimleride bulunmaktadır. Bunlar, Plevne Aile Sağlığı Merkezi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sağlığı Merkezidir. Binamız bu görünümü ile tam bir sağlık ve eğitim birimi niteliği kazanmıştır. Kurumuza ait terasımızda ailelerimiz çocukları eğitim alırken temiz hava alıp ikramlarımizdan faydalanabılmektedirler. Binamıza ait otoparkımız olduğundan  park yeri sıkıntısı yaşamamaktayiz. Kurumuza gelen veya gelecek tüm ailelerimize acil şifalar diler. Bir an önce iyileşip normal hayatlarına dönmelerini tüm kalbimizle arzu ederiz.

Kurumumuzun güncel fotoğrafları aşağıdadır.

Devamını Okuyun

Erken Yaşta Fizyoterapinin Önemi

Doğuştan gelen veya sonradan oluşan çeşitli fiziksel tabanlı rahatsızlıklar çocukluğun ilk yıllarında tedaviye başlanmadığı takdirde ileride telafisi mümkün olmayan kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Fizyoterapist eşliğinde yapılan bu çalışmalar hastanın özel durumuna yönelik programlar oluşturularak  uygulanmaktadır. Bu programlarda engelli bireyin ailesinin istekleri ve talepleri de göz önünde bulundurularak alınan önlemlerle hastanın yaşam standartlarını artırmak ve kendi öz bakım becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Aileleri bu konularda bilinçlendirmek ve bilgilendirmenin gereği açıktır. Zira fiziksel engelli bireyler yeterince önlem alınmaz ve fiziksel rehabilitasyon tedavisine tabi tutulmazlarsa ilerleyen yıllarda fazla kilo alınması ile beraber kalp rahatsızlıkları kollestrol ve buna bağlı hastalıkların en ciddisi olan felç tehlikesi taşımaktadır. Bu gibi rahatsızlıklar hayati tehlike içerdiğinden, tedavi ve bakım maliyetleri açısından da maddi yük getirmesinden dolayı engelli aileleri açısından çok daha fazla önem arz etmektedir. Engelli bireyler hangi yaşta olursa olsun onların yaşam kalitelerini yükseltmek ve onları sadece tüketen değil üreten konumuna getirmek amaçlanmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için onları mümkün olduğunca sağlıklı kılmanın gerekliliği ortadadır. Özel Beyaz Değişimler Rehabilitasyon Merkezi olarak bizler bu konunun bilincindeyiz ve tüm rehabilitasyon faaliyetlerimizi bu çerçevede sürdürmekteyiz.

Devamını Okuyun

EYAF-EXPO Engelliler Fuarı İzlenimlerimiz

3-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EYAFexpo’09 Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılmış olmaktan, çok sayıda engelli kardeşlerimizle ve aileleriyle tanışmaktan duyduğumuz mutluluğu kurumumuz adına sizlerle paylaşıyoruz. Fuar alanında Özel Beyaz Değişimler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adına oluşturduğumuz standımızda, fuar süresince standımızda bulunan uzman eğitmenlerimiz aracılığıyla engelli kardeşlerimizle ve aileleriyle görüşme imkanı bulduk. Standımızda yaptığımız görüşmelerin hem kurumumuz hem de vatandaşlarımız adına olumlu kazanımlar sağladığını velilerimiz aracılığıyla halen duymaktayız. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin  standımıza göstermiş oldukları büyük ilgiden dolayı mutluluğumuzu ve teşekkürlerimizi sizlerle birkez daha paylaşıyoruz. Fuar esnasında engellilerden oluşan mevlana semazen gösterileri büyük beğeni topladı

Devamını Okuyun

Antikköy Gezimiz Büyükçekmece

Yazdan kalan sıcak günlerde yapmış olduğumuz gezimizde yine her zamanki gibi ailelerimiz ve çocuklarımız ile hoşça vakit geçirdik. Gelenek haline getirdiğimiz bu gezilere bir yenisini eklemek için soğuk ve yağışlı geçen bu günlerde güneşin bize biraz gülümsemesini bekliyoruz. Şimdiden hepiniz davetlisiniz.

Devamını Okuyun

Miniatürk Parkı Gezimiz

Özel Beyaz Değişimler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenciler ve aileleri ile hep birlikte Miniatürk Parkını ziyaret ettik. Ziyaretimizde park içinde bulunan ve dünyanın dört bir tarafından seçilmiş doğal ve insan yapısı oluşumların küçültülmüş ölçekteki maketleri hayli ilgi çekti. Hem yetişkinler olarak aileler hem de çocuklarımız geziden memnun ayrıldık. Geziden edindiğimiz bilgileri daha sonra Grup Eğitimlerinde yaptığımız faaliyetlerde kullanarak daha da pekiştirdik. İlk fırsatta yeni öğrencilerimizle beraber bu gezinin tekrarını yapacağız. Miniatürk Parkı yönetimine kurumumuza yapmış olduğu kolaylıklardan dolayı teşekkür ederiz.

Devamını Okuyun

Hedeflediklerimiz

– Algı, bellek ve dikkat gelişimini sağlamak – İnce ve kaba motor becerileri kazandırmak – El göz koordinasyonunu sağlamak – Dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek – Alıcı ve ifade edici dili geliştirmek – Konuşma öncesi taklit becerilerini geliştirmek – Konuşma problemlerini ortadan kaldırmak – Dilin kullanım alanlarını arttırmak – Dudak,…

Devamını Okuyun

Kurum Profili

Gaziosmanpaşa Beyaz Değişimler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez’inin kurucusu Kadriye Özpıranga, 1972 yılında Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine Edirne’de tamamladıktan sonra 1990 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra çeşitli hastane ve klinik stajlarında ve eğitim araştırmalarında yer alarak, mesleğinde her zaman yeniliklerin…

Devamını Okuyun
Call Now Button