Genel Archives - Değişim Rehabilitasyon

Genel

Aile danışmanlığı ve rehberlik

Aile danışmanlığı ve rehberlik

Aile Eğitimi

Çocuk eğitiminde aile ve okulun yapılan çalışmaları birlikte yürütmesi çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Söz konusu farklı gereksinimleri olan çocuklar olduğunda ise çocuğun bilgiyi işlemesi, gerektiğinde bilgiyi geri çağırabilmesi ve bunu uygun olan her ortamda kullanıp genelleştirebilmesi açısından  anne baba ve okulun işbirliği içerisinde olmasının önemi daha da artmaktadır. Çocuğa aktarılan bir bilginin günlük yaşamda kullanılabilirliğinin sağlanması ancak ev ve okulun birlikte birbirini tamamlayıcı biçimde hareket etmesi ile mümkündür. Bu yüzden ailelerin ev içerisinde neler yaptıkları bizim için çok önemlidir. Ailelerin ev ortamında hangi problem durumlarıyla karşılaştıklarını öğrenmek, bu problem durumları ile kullandıkları çözüm yolunu öğrenmek ve gerektiğinde uygun çözüm yolları sunabilmek için kurumumuzda aile eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Aile içi yaşam değişiklikleri

Aile eğitimi çalışmaları aşağıdaki programlar çerçevesinde yürütülmektedir:

 1. BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA: Aileler ile yapılan bireysel görüşmelerde amaç aileye çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak, aile bireylerinin yaşadığı duygusal- davranışsal ve ilişki boyutundaki problemlerin çözümüne ilişkin rehberlik etmek, başa çıkabilme becerilerini arttırmak.
 2. AİLE EĞİTİM TOPLANTILARI: Çocuklarla ilişkide bulunan aile bireylerinin birbirleriyle ve çocuğun eğitimden sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak, çocuğun sahip olduğu engele ait durumlar, yeterli ve yetersiz olduğu gelişim alanları,çalışılan hedefler ve ailenin öğrenmek istediği konularda bilgi, deneyim ve duyguların paylaşıldığı toplantılardır.
 3. YAŞANTI PAYLAŞIM TOPLANTILARI: Benzer tanılı çocukların ailelerinin bir araya gelerek kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaştıkları toplantılardır.Bu toplantıların genel amacı engelli çocuğa sahip ailelerin problemlerini paylaşmalarına fırsat verilmesi ve özgün problemlerle başetme yolları konusunda birbirlerine yardım ve destek sağlamalarıdır.
 4. AİLE EĞİTİM SEMİNERLERİ: Kurum içinde belli dönemlerde planlanan aile eğitim seminerleri aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanır. Kurumumuzda, alanında uzman eğitimciler tarafından verilen seminerlerde çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin geçirdiği süreçler, gelişim dönemleri, engel türleri ve özellikleri, davranış değiştirme, aile içi iletişim, kardeş ilişkileri, beceri öğretimi, engelli hakları konularında işlevsel bilgiler verilmekte, aileler kendilerini ve çocuklarının özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Oturumlarda verilen bilgilerin aileler tarafından içselleştirilmesi, günlük yaşamlarında kullanabilmeleri sağlanarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinde öğretmen- danışman- aile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Psikologlarımız Tarafından Uygulanan Testler

 • AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Goodnough-Harris Resim Çizme Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gessell GelişiM Testi
 • MMPI
 • Draw a Person
 • Standardize Mini Mental Testi
 • Cattell 2A Zeka Testi
 • Cattell 3A Zeka Testi
 • Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi
 • Good Enough Testi
 • Oyun Terapisi

Aile danışmanlığı bünyesinde uygulanan seanslar

 • Aile içi yaşam değişiklikleri
 • Aile içi iletişimde zorlanmalar
 • Duygusal istismar ve ihmaller
 • Aile içi şiddet ve zorlanmalar
 • Boşanma ve ayrılık sürecinde çocuklar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Kurumumuzda bedensel engelli öğrenciler için fizyoterapistler tarafından fiziksel değerlendirme alınır. Değerlendirme sonucu çocuklara uygun yöntem ve teknikler kullanılarak 45 dakikalık fizik tedavi seansları uygulanır. Fizik tedavi eğitimi çocuğun bağımsız bir birey olabilmesi için çok önemlidir. Çocuğun kendi ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilmesi için öncelikle bedensel engellerinin onların hayatlarını en az şekilde kısıtlayıcı hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için kurumumuzdaki fizyoterapistler aileler ile işbirliği içerisinde çalışırlar. Yapılan çalışmalar ailelere gösterilip çocuğun evde de fizik tedavi sürecine devam etmesi sağlanır. Fizyoterapistlerin gerekli gördüğü çocuklar için uygun ortopedik araçlar belirlenir ve aileyle görüşülerek çocuğun hareketini kolaylaştıracak olan bu araçların temin edilmesine destek sağlanır.

Aileye çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak

BİREYSEL EĞİTİM

Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Bireysel eğitim, eğitimci tarafından özel gereksinimi olan bir çocuğa verilen, engelli bireyin tüm gelişim alanlarının ( Özbakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) bir bütün olarak desteklendiği 45 dakikalık çalışmadır. Kurumumuza gelen çocuklar aileden alınan bilgiler doğrultusunda ve belli ölçekler kullanılarak değerlendirilirler. Elde edilen bu bulgularla  çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık, aylık hedefler ve kısa dönemli hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşma yolundaki çalışmalar aylık gözlemler, süreç raporları ve değerlendirme formlarıyla kayıt alınır. Bireysel eğitim veren özel eğitim uzmanları ve okul öncesi öğretmenleri çocuğun velisine çocukla yapmış olduğu çalışmalar hakkında gerekli bilgileri vermekte ve evde yapılacak çalışmaları açıklamaktadır.

Bireysel eğitimdeki amaç:

 • Temel beceri ve kavramları kazandırmak
 • Özbakım becerilerini geliştimek
 • Bağımsızlığını ve özgüvenini desteklemek
 • Eğtim yeterliliklerini arttırmak
 • Okuma yazma becerilerini desteklemek
 • Matematiksel becerilerinin gelişimini sağlamak,
 • İletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir.

GRUP EĞİTİMİ

Gelişim seviyeleri birbirine yakın 4-10 çocuktan  oluşan gruplarla yapılan çalışmalar uzman eğitimciler tarafından yürütülür. Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır. Gruplarda engelleri birbirinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirine yakın olan çocuklar bir arada eğitim alırlar. Grup eğitiminde kullanılan yöntemler akran öğretimi, yaparak ve yaşayarak öğrenme, oyun ve dramatizasyondur. Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, oyunlara katılmasını, sosyal becerilerinin gelişmesini, uyum güçlüğü yaşayan çocukların desteklenmesini sağlamak amacıyla yapılır.

 

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİMİZ

SES TEMELLİ CÜMLE: Günümüzde ilköğretimde kullanılan yöntemdir. Çocuklara sesler alfabemizdeki ses sırasına göre değil, seslerin yazım ve işbirliğine göre belli bir sıra ile verilmektedir. Ülkemizde 2004 yılından beri ses temelli cümle yöntemi uygulanmaktadır.

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: Bu yöntem ile çocuklar yanlışlarından değil doğrularından öğrenmektedir. Çocuklara öğretilen her yeni durum küçük basamaklara ayrılarak çocuğa verilmektedir. Çocuğun yeni durum karşısında hata yapma oranı en aza indirilir ve doğru tepkiler arttırılır. Bunun sonucunda da çocuk ile eğitimci arasında olumlu bir iletişim sağlanır.

AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM: Lovaas yöntemi olarak da bilinen ayrık denemelerle öğretim, birebir öğretim oturumunda art arda pek çok öğretim sunumu yapılmasıdır. Bu sunumlarda çocuğa bir soru, komut ya da araç yöneltilir;karşılığında çocuktan bir tepki beklenir. Doğru tepkiler ödüllendirilir, yanlış tepkiler ise düzeltilir. Bu sistemle otizmli çocuklara tüm gelişim alanlarından beceriler kazandırılabilir.

ETKİNLİK ÇİZELGELERİ: Etkinlik çizelgesi bireyi bir dizi etkinliği yerine getirmeye yönlendiren fotoğraf ya da sözcük setidir. Çocuklar etkinlik çizelgesini açmayı, fotoğrafı işaret etmeyi resimde belirtilen materyali almayı, etkinliği tamamlamayı, materyali yerine koymayı ve çizelgeye geri dönmeyi öğrenirler.

SOSYAL ÖYKÜLER: Otizmli bireylerin eğitimlerinde kullanılmak üzere 1991 yılında Carol Gray tarafından geliştirilmiştir. Öyküler, okuma yazma bilmeyen bireylere yönelik resimlerden , okuma yazma bilen bireylere yönelik basit cümlelerden başlayarak geliştirilir.Öykünün kahramanı olan bireyin sosyal beceriler daha kolay öğrendiği vurgulanmaktadır.Otizmli bireyin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan öyküler bireye sosyal ortamlarda neler yapması gerektiğini ve sosyal kuralları öğretmeyi hedeflemektedir.

BEP GELİŞTİRME KURULU

Değerlendirme, kurumumuza gelen çocuğa uygulanacak eğitim programının belirlenmesi için önemlidir. Kurumumuza gelen her çocuk bireysel olarak değerlendirilmeye alınır ve değerlendirme sürecinde her çocuğun farklı bir birey olduğu ve buna bağlı olarak da farklı özellikleri olduğu ilkesi göz önünde tutulur. Kurumumuza gelen çocuklar değerlendirme sürecine alınırlar. Değerlendirme, çocuğun akademik, davranışsal, sosyal, dil konuşma, fiziksel ve bilişsel özelliklerini belirlemek amacıyla alanında uzman eğitimciler tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir.

Değerlendirme sonucunda eğitim programında izlenecek yöntem ve teknikler seçilir. Daha sonra çocuk bireyselleştirilmiş eğitimine başlar. Her seans sonrasında öğretmen tarafından gelişimi hakkında aileye bilgi verilir. Böylece çocuğunuzun gelişimini net olarak takip edebilirsiniz.

 

Devamını Okuyun
Call Now Button