Akademik Eğitim Çalışmaları - Değişim Rehabilitasyon

Akademik Eğitim Çalışmaları

İLKOKUMA YAZMAYA HAZIRLIK AŞAMASI

Bu seviyedeki öğrencilerde öncelikle okul davranışlarının kazandırılması amaçlanır. Varsa okul öncesi eksikleri giderilir. İlkokuma yazma çalışmalarına geçmeden önce öğrencinin az ve çok, büyük ve küçük, uzun ve kısa, kalın ve ince, içinde ve dışında, uzağında ve yakınında, önünde ve arkasında, sağında, solunda, üzerinde ve altında, gibi varlıklar arası ilişkileri biliyor olması gerekir.
Ayrıca sözel yönergelere uyması, kendini ifade edebilmesi, görsel-işitsel algı çalışmaları yapabilmesi, el-göz koordinasyonu sağlayabilmesi, küçük kaslarının gereken gelişime ulaşması gerekmektedir. Bu alanlardaki öğrenmelerin tamamlanması ile yazı araç-gereçlerini tanıması ve kullanabilmesine çalışılır. Daha sonrasında ise temel çizgi çalışmaları yapılır. Çalışmalar önce çizgisiz, sonra çizgili kâğıt üzerine yapılır. Düzenli ve düzensiz çizgi çalışmalarıyla yazı çalışmalarına hazırlık yapılır.

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

Bu seviyeye gelen öğrencilerde iki farklı yöntem izlenebilir. Yöntem seçiminde belirleyici öğrencinin kendisidir. Yaş, sınıf, öğrenebilme şekli, öğrencinin bilgi seviyesi ve tüm bireysel farklılıklar seçilecek yöntemde rol oynar.
İlköğretimin ilk sınıflarına devam etmekte olan öğrencilerde okulda da ses yöntemi ve el yazısı ile çalışılmaktadır. Öğrencinin durumu ses yöntemine veya el yazısı kullanımına uygun değilse sınıf öğretmeniyle görüşülerek değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan değişiklik okul çalışmaları ile örtüşmeyeceği için başarıyı olumsuz etkileyebilir.

Ses yöntemi ile okuma yazma öğrenen çocuklarda dikkat edilmesi gereken ev çalışmalarının düzenli yapılmasıdır. Ortalama haftada 1 yeni ses öğrenilir ve öğretilen sesin yazı çalışmaları verilir. Eğer evde yeterli tekrar yapılmazsa veya eski sesler unutulursa okuma gerçekleşmez. Okuma öğretiminde veliye, öğretmen kadar sorumluluk düşmektedir. Yazı çalışmaları, sesin görsel olarak da öğrenilmesini sağladığı için yazılan kelime ya da cümlenin okunarak yazılması gereklidir. Yazı çalışmalarını velinin takip etmesi ve örneğe uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi gerekir.

Verilen sesin yanına ünlü ya da ünsüz ses konmadan, olduğu gibi öğretilmesi şarttır. ‘B’ sesini ‘be ‘ şeklinde öğretmek öğrencinin ‘bak ‘ kelimesini ‘beak’ olarak okumasına yol açar. Ayrıca verilen ses sırasında öğretmeni takip etmek esastır. Verilmeyen seslerin evde öğretilmeye çalışılması öğrencinin kafasını karıştırır ve okumayı geciktirir.

İlköğretim 4. sınıf ve daha üst sınıflardaki öğrencilerde genellikle fiş yöntemi ile düz yazı çalışmaları kullanılır. Ve öğrencinin okul hayatında edindiği bilgiler de önemlidir. Öğrenci fiş cümlelerinin genelini biliyorsa ya da ezberi kuvvetli bir öğrenciyse fiş yöntemi kullanılması kesinlikle doğru olur.

İLKÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMALAR

Bu seviyedeki öğrencilerle öncelikle Türkçe dersi çalışmaları: Dinleme ve izleme becerisi geliştirilir. Öğrencinin 3-4 ve daha fazla sözcük kullanarak tümce kurabilme, kendini ifade edebilme becerisi geliştirme, etkili okuma için gereken kuralları bilme ve bu kurallara uyma,  okuma becerisini geliştirme, izlediğini, dinlediğini, okuduğunu, duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi geliştirmesi hedeflenir. Daha sonra ise dinlediği ya da okuduğu masalı, öyküyü kavrama, dinlediği ya da okuduğu bir metni kavrama, alfabemizi kavrama, sözcükleri yapısına ve anlamına göre tanıma ve kullanma, cümlenin yapısını oluşturan ögelerin anlamını bilme, cümlenin yapısını tanıma, cümlenin yapısını kavrama gerçekleştirilir.

Matematik dersi çalışmalarına ise 100’e kadar birer, beşer  onar ikişer üçer dörder ritmik sayma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 doğal sayılarını kavrama, rakamları yazma, “0” doğal sayısını kavrama, iki, üç, dört, beş ve daha fazla basamaklı doğal sayıları kavrama çalışılır.

Bu kısımda eksiği olmayan öğrenciler, sayı doğrusunu kavrama, doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini kavrama, tek ve çift doğal sayıları tanıma, sıra bildiren sayıları kavrama çalışmalarına geçebilir. Ayrıca saati tanıma ve saat öğretimi çalışmaları da bu seviyedeki öğrencilerde hedef olarak alınır.

Kümeyi kavrama,  kümeler arasındaki ilişkileri kavrama, kümeler arasındaki denklik ilişkisini kavrama, kümeler arasındaki eşitlik ilişkisini kavrama çalışmalarından sonra ise toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri öğretimine geçilmektedir.

Türkçe kullandığımız dildir ve Türkçe’ yi iyi kullanmak her alanda kişiye başarı sağlayacaktır. Bu noktada okuma ve anlama çalışmalarına daha fazla önem vermek gerekir. Çünkü okuduğunu anlamayan, anlatamayan ve kendini ifade edemeyen bir öğrenciden  matematik dersi başarısı beklemek doğru olmaz. Okuduğu metni yorumlayamayan ve analiz yeteneği gelişmemiş bir öğrenci bir matematik problemini çözemez.

Öğrencinin problem metnini okuduktan sonra çözüm yolunu tasarlaması, yapılacak işlemi bularak, işlemi hatasız yapması ve doğru sonucu bulması, problem çözebildiği anlamına gelir.Yardım alarak çözülen problemler ise öğrencinin problem çözebildiği anlamına gelmez.

ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMALAR

Bu seviyedeki öğrencilerle öncelikli olarak okuma, anlama, anlatma; kendini yazılı ve sözlü biçimlerde ifade etme çalışmaları yapılır. Türkçe dersi çalışmaları bu çalışmalar ile birlikte yürütülür. Öğrencinin ilköğretim düzeyindeki öğrenmelerde eksiği yok ise dilbilgisi çalışmalarına geçilir. Ad, ön ad, adıl, eylem kavramları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları öğretilir.

Matematik dersi çalışmalarında ise yine ilköğretim seviyesinde öğrenmeleri tamamlamış öğrencilerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri, dört işlemi kullanarak problem çözme; uzunluk, ağırlık, alan ve sıvı ölçü birimleri, günlük hayatta parayı kullanma ve son olarak da geometrik cisimler çalışılır.

Bir cevap yazın

Call Now Button